Les dades obertes

El portal de dades obertes

El portal de dades obertes és un espai viu i en constant actualització que permet l’accés a la informació de Mollet del Vallès que s'obté mitjançant les dades públiques, obertes i reutilitzables.
Aquesta informació pot ser consultada per via de representacions gràfiques de diversos índexs en mapes i panells interactius i la distribució sobre el territori d'equipaments, serveis i instal·lacions. A més, s’hi pot obtenir estadístiques al voltant de la població, del patrimoni, de l’activitat econòmica, l’educació, entre altres.

Els conjunts de dades

En l’apartat de Conjunts de dades podreu trobar els datasets públics que posem a disposició de la ciutadania. Per facilitar la seva cerca es poden filtrar per:

  • Organització.
  • Grups.
  • Etiquetes.
  • Formats.
  • Llicències.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès està obert a la participació ciutadana pel que us convidem a visitar l’apartat Col·labora.