Condicions d’ús

Normativa

L’accés a les dades que l’Ajuntament de Mollet del Vallès publica suposa l’acceptació de les següents condicions d’ús. Aquestes condicions tenen l’objectiu de protegir les dades i promocionar el compromís que l’Ajuntament de Mollet del Vallès té amb la reutilització de la informació del sector públic, permetent que els destinataris dels conjunts de dades contribueixin al creixement de la comunitat aportant els beneficis obtinguts a partir de la seva explotació. En termes legals, la reutilització de la informació pública està regulada en la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. En cas de dubte, pot ficar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica: dadesobertes@molletvalles.cat

El contingut i la informació publicada en aquest portal resten subjectes als drets de propietat intel·lectual i la seva titularitat correspon a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. En el conjunt de dades publicats poden concórrer també els drets derivats de la normativa de reutilització de la informació del sector públic. En tot cas l’usuari assumeix en la descàrrega i la utilització de dades el compliment d’aquests compromisos:

  • Que no s’alterarà el contingut de la informació
  • Que no és desvirtuarà el sentit de la informació
  • Que es citarà la font i es complirà els requisits establerts sobre l’ús de les dades
  • Que es mencionarà la data de la darrera actualització

El reconeixement de l’autoria de l’Ajuntament de Mollet del Vallès com a font dels conjunts de dades es farà de la forma següent:

Origen de les dades: Ajuntament de Mollet del Vallès

La utilització de la informació d’aquest web que vulneri els termes establerts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, donarà lloc a l’exercici de les accions legals que corresponguin a l’Administració i a les responsabilitats que se’n derivin.

Exclusió de responsabilitats

La informació publicada té valor informatiu. L’Ajuntament de Mollet del Vallès no ofereix garanties sobre el conjunt de dades, malgrat els esforços per gestionar-los correctament, no pot assegurar la integritat, actualització, precisió o accés continu a aquestes dades. La utilització del conjunt de dades per part dels usuaris es farà sota la seva responsabilitat. L’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus organismes no es fan responsables dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials etc. provocats per l’ús dels conjunts de dades.

Propietat intel·lectual

L’exercici dels drets de propietat intel·lectual de les Dades Obertes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, si no s’indica el contrari, es publiquen sota els termes de llicència Open Data Commons Attribution License, que permet:

  • Que es pugui copiar, distribuir i utilitzar la base de dades
  • Que es pugui produir obres de la base de dades
  • Que es pugui modificar, transformar i construir sobre la base de dades

Recomanacions

S’insta als usuaris que utilitzin, reprodueixin, modifiquin o distribueixin els conjunts de dades, què posin en coneixement de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tots els projectes relacionats o derivats de l’ús de les dades, per tal de difondre’ls amb l’objectiu d’estimular les polítiques de reutilització d’informació del sector públic i aprofitament comú per usuaris i agents.