Què són les dades obertes

Introducció

El portal de dades obertes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès està desenvolupat sobre CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), que és un producte de programari lliure creat i evolucionat per la Open Knowledge Foundation.

El CKAN és un producte que incorpora de manera nativa una API (Interfície de Programació d'Aplicacions) que permet l'accés directe a les dades. Es pot trobar tota la informació de la API seguint aquest enllaç

API CKAN

Mètodes

En aquesta taula apareixen en la columna primera el nom, en la segona la descripció i en la tercera els paràmetres que poden aplicar-se.

Nom Descripció Paràmetres
package_list Retorna tots els conjunts de dades Sense paràmetres
group_list Retorna tots els temes Sense paràmetres
tag_list Retorna totes les etiquetes

query (opcional): per a buscar una etiqueta específica.

vocabulary_id (opcional): l'aneu o nomeni del vocabulari, en cas de tingui.

all_fields (opcional, per defecte: 'false'): retornar etiquetes completes en comptes de sols el nom.

organization_list Retorna a tots els publicadors Sense paràmetres
recently_changed_packages_activity_list Retorna tots els conjunts de dades modificades recentment Sense paràmetres
group_package_show Retorna tots els conjunts de dades que pertanyen a un tema id: tema del qual es vol obtenir els conjunts de dades
package_show Retorna els conjunts de dades que satisfacin el criteri de cerca

q (opcional, per defecte: '*:*'): consulta solr

fq: en cas de voler aplicar un filtre a la consulta

sort (opcional, per defecte: 'relevance asc, metadata_*modified desc'): classificar els resultats de la cerca

rows (límit de 1000): el nombre de files que retorna la petició

start: la posició des d'on ha de començar el llistat de conjunts de dades

tag_show Retorna la informació de l'etiqueta i tots els seus conjunts de dades

id: nom o id de l'etiqueta

vocabulary_id l'id o nom del vocabulari, en cas que tingui

include_datasets (opcional, per defecte: 'false'): inclou una llista dels conjunts de dades de l'etiqueta

organization_show Retorna la informació d'un publicador

id: nom o id de l'organització

include_datasets (opcional, per defecte: 'false'): inclou una llista dels conjunts de dades de l'organització

include_datasets_count (opcional, per defecte: 'true'): inclou la quantitat de conjunts de dades

include_extras(opcional, per defecte: 'true'): inclou camps addicionals de l'organització

include_tags (opcional, per defecte: 'true'): inclou etiquetes de l'organització