Les dades obertes

El concepte dades obertes

La filosofia de les dades obertes (open data, en anglès) té per objectiu posar a disposició de la ciutadania les dades que gestiona l'administració pública, d'una forma oberta i fàcil de reutilitzar. Qualsevol persona pot analitzar, reutilitzar i difondre aquestes dades i crear nous serveis a partir d'aquestes. El moviment open data, o obertura de la informació pública, està impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu d'aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades.

Principis de les dades obertes

Les dades obertes han de ser:

  • Públiques: no han d’estar subjectes a cap tipus de privacitat, seguretat o qualsevol altre tipus de restricció, excepte les que, per llei, estiguin subjectes a restriccions.
  • Detallades: han de ser les mateixes dades primàries i originals, sense processar (el que es coneix com a dades en brut). S’ha d’informar de com s’ha obtingut la informació i on es troben els documents primaris; d’aquesta manera la persona usuària pot comprovar que és un procés transparent i que les dades no s’han manipulat.
  • Actualitzades: han d’estar a disposició de la ciutadania amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin sempre precises i actuals. S’ha de donar prioritat a aquelles dades la utilitat de les quals depèn del factor temps.
  • Accessibles: han de ser accessibles per al nombre d’usuaris més gran possible, de manera que no hi hagi restriccions pel propòsit d’ús ni barreres, com ara la necessitat de sol·licitar formalment la informació ni fer qualsevol altre tràmit.
  • Automatitzades: han d’estar disponibles en formats electrònics d’ús generalitzat i estructurades perquè puguin ser processades automàticament en qualsevol ordinador.
  • Sense registre: han de ser obertes per a tothom, sense la necessitat d’haver de registrar-se prèviament per a poder consultar-les.
  • Format obert: no poden tenir propietari ni dependre d’una empresa determinada i han d’estar lliures de restriccions d’ús legals i econòmiques.
  • Lliures: l’ús de les dades no ha d’estar sotmès a cap tipus de regulació que en restringeixi la reutilització. Per tant, les dades han d’estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat ni de seguretat o normes.

L’objectiu de les dades obertes

L'objectiu d'ús de les dades obertes és que tant la ciutadania com les empreses generin productes i serveis de valor afegit d'utilitat per a la societat, basant-se en les dades públiques. La informació està disponible per a totes les persones i es poden crear serveis tant de pagament com gratuïts. Així, doncs les dades estan dirigides a tota persona i/o empresa que, usant les dades de l'administració, vulguin crear nous serveis o productes. En aquest sentit, les dades públiques són aquelles que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'administració pública (o per tercers per encàrrec de l’administració pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat, o bé aquelles dades la publicació de les quals podria infringir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o bé les dades que tinguin regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.